Vymazať filter

Všeobecné obchodní podmínky

I. Předmět všeobecných obchodních podmínek 

Společnost MADWIRE, s.r.o., se sídlem Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 47 436 310, DIČ: 202 390 1869, DIČ:  CZ 202 390 1869, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č.: 92577/B vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky za účelem úpravy podmínek poskytování Služeb na Stránce. 

II. Definice pojmů 

1. Stránka je webová stránka a její části dostupné v síti Internet umístěna na doméně www.predpredaj.sk, www.predpredaj.zoznam.sk, www.tickpo.sk, www.predprodej.cz a/nebo jakákoliv jiná webová stránka, jejímž provozovatelem je nebo v budoucnu bude Prodejce. 

2. Služba je samostatný prodejný elektronický způsob objednávání, prodeje a distribuce Vstupenek. 

3. Akce je veřejné představení, koncert nebo společenská akce kulturního nebo sportovního charakteru (např. koncerty, festivaly, divadelní, hudební, audiovizuální, filmové představení, sportovní zápasy nebo jiné společenské akce), na které se prostřednictvím Služby prodávají Vstupenky a které organizuje nebo pořádá Pořadatel. 

4. Vstupenka je potvrzení umožňující jejímu Majiteli za jednorázovou platbu (zpravidla jednorázovou) vstup na Akci, na které byla zakoupena. Vstupenka je platná pouze na Akci, na které byla zakoupena, nelze ji použít na vstup na jiné Akci. Po opuštění místa konání Akce se Vstupenka stává neplatnou, s výjimkou Vstupenky opravňující na opakovaný vstup na Akci trvající jeden a více dní. Aktuální ceny Vstupenek na jednotlivé Akce jsou zveřejněny na Stránce. Vstupenka může být vystavena v jedné z následujících forem: 

a) Standardní Vstupenka je vystavena v papírové formě. Standardní vstupenky jsou dostupné v distribuční síti Výdejních míst (pouze výdej Vstupenek, které Kupující koupil na Stránce). Tento typ Vstupenky obsahuje zejména název Akce, datum Akce, čas začátku Akce, místo konání Akce, číslo nebo jiné označení sektoru/sedadla, cenu Vstupenky, QR kód nebo čárový kód, identifikaci Pořadatele akce, identifikační číslo Vstupenky, zlatý ochranný pásek, sériové číslo vstupenky, datum a čas prodeje vstupenky. Kupující je oprávněn si vyzvednout Standardní Vstupenku v kterémkoliv výdejním místě, a to ve lhůtě stanovené na její vyzvednutí ve smyslu pokynů Prodejce uvedených na Stránce (Zákaznickém profilu). 

b) Elektronická Vstupenka je vystavena v elektronické formě. Taková Vstupenka v elektronické formě je doručena Kupujícímu na jím uvedenou e-mailovou adresu a zároveň je uložena v Zákaznickém profilu na Stránce; Kupující (Majitel Vstupenky) je oprávněn účastnit se Akce, na kterou byla Elektronická Vstupenka zakoupena jen za předpokladu, že si Elektronickou Vstupenku vytisknul na čistý papír formátu A4 na laserové tiskárně, bez jakéhokoliv překrývání textu, v původní velikosti bez zmenšení a zvětšení, každá jedna Elektronická Vstupenka musí být vytištěna na jeden zvláštní list papíru (formát A4). Tento typ Vstupenky obsahuje název Akce, datum Akce, čas začátku Akce, místo konání Akce, číslo nebo jiné označení sektoru / sedadla, cenu Vstupenky, QR kód nebo Čárový kód, identifikaci Pořadatele Akce, identifikační číslo Vstupenky, datum a čas prodeje Vstupenky. 

5. Prodejce je společnost MADWIRE, s.r.o., se sídlem Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 47 436 310, DIČ: 202 390 1869, DIČ: SK202 390 1869, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č.: 92577/B, tel. číslo: +421 2 577 85 500, e-mail: info@predpredaj.sk, která na základě smlouvy uzavřené s Pořadatelem Akce, zprostředkovává a zajišťuje distribuci a prodej Vstupenek na akci, a to prostřednictvím vlastního prodejního systému, tj. Služby. Prodejce zajišťuje prodej a distribuci Vstupenek prostřednictvím Služby jménem a na účet Pořadatele. Prodejce prostřednictvím Služby umožňuje i koupi Dárkové poukázky určené na koupi Vstupenky na Akci. Prodej Dárkové poukázky uskutečňuje Prodejce svým jménem a na vlastní účet. 

6. Pořadatel je subjekt, který pořádá a/nebo organizuje Akci, resp. zprostředkovává jejich řízení (např. divadlo, koncert, kino), který je s Prodejcem ve smluvním vztahu, na jehož základě Prodejce zprostředkovává prodej Vstupenek na Akce a vykonává s tím související činnosti na základě s ním uzavřené smlouvy. 

7. Kupující je fyzická osoba, která si koupila Vstupenku na Stránce prostřednictvím Služby nebo která má zájem si Vstupenku koupit. Tam kde se mluví o Kupujícím, má se na mysli i Uživatel. 

8. Majitel Vstupenky je držitel Vstupenky. 

9. Kupní smlouva je smlouva uzavřená mezi Kupujícím na straně jedné a Pořadatelem na straně druhé, jehož jménem a na jehož účet Kupní smlouvu uzavírá Prodejce. K uzavření Kupní smlouvy dochází zaplacením ceny Vstupenky Kupujícím. Předmětem Kupní smlouvy je prodej Vstupenky Pořadatelem (prostřednictvím Prodejce) Kupujícímu. Uzavřením Kupní smlouvy vzniká právní vztah mezi Pořadatelem a Kupujícím. 

10. QR kód (z anglického Quick Response) je specifický a jedinečný dvourozměrný kód skládající se z černých a bílých políček, který v sobě obsahuje zakódovanou informaci o vstupenkách nebo o Dárkové poukázce. 

11. Čárový kód je strojově čitelné značení pomocí množiny hrubých a tenkých čar, který v sobě obsahuje zakódovanou informaci o vstupenkách nebo o Dárkové poukázce. 

12. Dárková poukázka je cenina, která slouží k úhradě ceny Vstupenky na Akci, a to v hodnotě, na kterou byla Dárková poukázka vydána a jen během doby platnosti, na kterou je Dárková poukázka vydána. Dárkovou poukázku na daný aktuální kalendářní rok je možné koupit do konce října daného kalendářního roku a tato je platná a použitelná pouze do konce kalendářního roku, na který byla koupena. Prodej Dárkových poukázek na další kalendářní rok (rok následující po v daném čase aktuálním kalendářním roce) je možné koupit od měsíce listopadu aktuálního roku, přičemž tato Dárková poukázka je platná a použitelná do konce kalendářního roku, na který byla koupena (v roce následujícím po kalendářním roku, ve kterém byla Dárková poukázka koupena). Dárková poukázka může být vydána v jedné z následujících forem: 

a) Standardní Dárková poukázka je Dárková poukázka zakoupená Uživatelem na Stránce.Standardní Dárková vstupenka je vystavena v papírové formě na výdejním místě. Standardní Dárkové poukázky jsou dostupné v distribuční síti Výdejních míst (pouze výdej Dárkových Vstupenek, které Kupující koupil na Stránce).Tento typ Dárkové poukázky obsahuje zejména identifikační číslo Dárkové poukázky, jmenovitou hodnotu Dárkové poukázky (hodnotu, v níž je možné uskutečnit koupi Vstupenky na Akci ), zlatý ochranný pásek, unikátní kód, který slouží k uplatnění Dárkové poukázky, dobu platnosti Dárkové poukázky (dobu během, které je třeba využít Dárkovou poukázku na koupi Vstupenky na Akci). Kupující je oprávněn si vyzvednout Standardní Dárkovou poukázku ve výdejním místě, a to ve lhůtě stanovené na její vyzvednutí ve smyslu pokynů Prodejce uvedených na Stránce (Zákaznickém profilu). 

b) Elektronická Dárková poukázka je Dárková poukázka zakoupená Uživatelem na Stránce. Tato Dárková poukázka je vystavena v elektronické formě a je doručena Uživateli, který provedl její koupi na Stránce na jím uvedenou e-mailovou adresu a zároveň je uložena v Zákaznickém profilu na Stránce. Tento typ Dárkové poukázky obsahuje zejména identifikační číslo Dárkové poukázky, jmenovitou hodnotu Dárkové poukázky (hodnotu, v níž je možné uskutečnit koupi Vstupenky na Akci), unikátní kód, který slouží k uplatnění Dárkové poukázky, dobu platnosti Dárkové poukázky (dobu během které je třeba využít Dárkovou poukázku na koupi Vstupenky na Akci). 

13. Majitel Dárkové poukázky je držitel Dárkové poukázky. 

14. Zákaznický profil je skupina funkcí na Stránce, která umožňuje osobě, která je Uživatelem registrovaným na Stránce, po použití jedinečných přihlašovacích údajů pomocí přihlašovacího jména a hesla, uskutečnit zejména koupi Vstupenky na Akci a/nebo Dárkové poukázky, sledovat stav realizace platby, přístup ke koupeným vstupenkám a/nebo dárkovým poukázkám a jiné funkce, které jsou aktuálně v nabídce Prodejce. 

15. Uživatel je osoba, které byl na základě registrace na Stránce vytvořen Zákaznicky profil. 

16. Výdejní místo je kamenná prodejna nebo jiné zařízení nebo provoz jiné osoby, než je osoba Prodejce a osoba Pořadatele, která je na základě smlouvy s Prodejcem oprávněna vydávat Standardní Vstupenky a/nebo Standardní Dárkové poukázky. Výdejní místo vydá Kupujícímu koupenou Vstupenku a/nebo Dárkovou poukázku po ověření jedinečného kódu pro identifikaci objednávky. Seznam Výdejních míst, které vydávají Standardní Vstupenky a které vydávají Standardní Dárkové poukázky je uveden na Stránce. Máte zájem o zobrazení seznamu Výdejních míst? 

17. VOP jsou tyto všeobecné obchodní podmínky Prodejce, které jsou součástí každé Kupní smlouvy, přičemž v případě aktualizace znění VOP, se v daném případě použije znění těch VOP, které bylo aktuální v době uzavření Kupní smlouvy. Aktuální znění VOP je dostupné na Stránce. 

18. Reklamační řád je reklamační řád Prodejce, který upravuje postup vyřizování reklamací Kupujících ve vztahu k poskytovaným Službám Prodejce (podle bodu 3. Reklamačního řádu). Reklamační řád je nedílnou součástí VOP a při konkrétní reklamaci se použije ve znění, které bylo účinné v době uzavření Kupní smlouvy. Pokud tyto VOP nestanoví jinak, v ostatních otázkách neupravených Reklamačním řádem, tj. zejména nikoliv však výlučně ve věcech zrušení Akce, změny termínu Akce atd., je Kupující povinen se obrátit přímo na Pořadatele. Máte zájem o zobrazení Reklamačního řádu? 

 

19. Zákon o ochraně spotřebitele je zákon č. 250/2007 Z.z., o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Z.z., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. 

20. ZoOS je zákon č. 102/2014 Z.z., o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů. 

21. Zákon o ochraně osobních údajů je zákon č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

22. GDPR je Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 

III. Úvodní ustanovení 

1. Prodejce na základě smluvního vztahu s Pořadatelem prostřednictvím Stránky, na které poskytuje Služby, zabezpečuje jako zprostředkovatel prodej a distribuci Vstupenek na Akce jménem a na účet Pořadatele a zároveň jménem a na účet Pořadatele přijímá od Kupujících peněžní prostředky odpovídající kupní ceně Vstupenek. Uhrazením kupní ceny Vstupenky Kupující vstupuje do právního vztahu přímo s konkrétním Pořadatelem vybrané Akce. 

2. Prodejce pro Pořadatele zajišťuje pouze prodej Vstupenek, Prodejce se žádným způsobem nepodílí na organizaci a realizaci Akce, toto v celém rozsahu zajišťuje Pořadatel. Za řízení, změnu či zrušení akce v celém rozsahu odpovídá Pořadatel. 

3. Prodejce prostřednictvím Stránky uskutečňuje i prodej Dárkových poukázek, které jsou určeny ke koupi Vstupenek. Koupí Dárkové poukázky vzniká právní vztah mezi Prodejcem a Uživatelem, který si koupil Dárkovou poukázku. 

IV. Registrace na Stránce a udělení souhlasu na zpracování osobních údajů, vytvoření Zákaznického profilu, uživatelské oprávnění 

1. Aby fyzická osoba mohla využívat Službu, tj. zejména aby mohla přistoupit ke koupi Vstupenky na Akci a/nebo Dárkové poukázky prostřednictvím Stránky, je tato osoba povinna provést registraci na Stránce. Registrace na Stránce je bezúplatná. 

2. Registrace podle předchozího bodu VOP spočívá ve vyplnění registračního formuláře, který je osoba povinna vyplnit pravdivě. 

3. Součástí registrace na Stránce je informování Uživatele o zpracování osobních údajů Prodejcem. Máte zájem o zobrazení Podmínek zpracování osobních údajů a poučení o právech na ochranu osobních údajů? 

4. Odesláním registračního formuláře Uživatel deklaruje pravdivost jím uvedených údajů v registračním formuláři. V případě jakékoliv změny údajů uvedených v registračním formuláři, je Uživatel povinen provést jejich aktualizaci. 

5. Zákaznický profil je uživateli vytvořen ihned po odeslání registračního formuláře. Pokud tyto VOP nestanoví jinak, trvání Zákaznického profilu je výlučně na vůli Uživatele, který může Zákaznický profil kdykoliv zrušit, a to postupem uvedeným na Stránce a v těchto VOP. 

6. Registrací na Stránce a vytvořením Zákaznického profilu, získá Uživatel následující uživatelská oprávnění: 

- možnost nákupu Vstupenek a/nebo Dárkových poukázek na Stránce prostřednictvím Služby; 

- prohlížení historie realizovaných nákupů Vstupenek a/nebo Dárkových poukázek na Stránce  prostřednictvím Služby; 

- sledování stavu realizace platby kupní ceny za Vstupenku a/nebo Dárkovou poukázku koupených na Stránce prostřednictvím Služby; 

- tisk Elektronických Vstupenek a/nebo Elektronických Dárkových poukázek; 

- zasílání Elektronických Vstupenek a/nebo Elektronických Dárkových poukázek na libovolný e-mail uvedený Uživatelem. 

7. Prodejce ukládá v zařízeních Uživatelů (počítač apod.) tzv. "Cookies", jako malé množství dat, například název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí které se Uživatel přihlašuje do Zákaznického profilu, datum a čas přístupu ke Službám apod. Jde o funkční data spojené se samotnou funkcí Stránky za účelem zlepšení fungování Stránky. Při opětovné návštěvě Stránky Uživatelem se tato data použijí pro lepší identifikaci Uživatelů. Uživatel bere na vědomí, že udělení nesouhlasu s uložením cookies nebo omezení jejich přijímání může mít za následek nesprávné fungování Stránky. 

V. Zrušení Zákaznického profilu 

1. Uživatel je oprávněn zrušit svůj Zákaznický profil, a to bez udání důvodu a kdykoliv během trvání Zákaznického profilu. Uživatel může svůj Zákaznický profil zrušit pouze na základě předchozí žádosti Uživatele o zrušení Zákaznického profilu zaslané na e-mail info@predpredaj.sk. Prodejce bez zbytečného odkladu, tj nejpozději do 3 dnů ode dne doručení žádosti Uživatele o zrušení Zákaznického profilu zruší Zákaznický profil daného Uživatele a přistoupí k vymazání osobních údajů tohoto Uživatele, pokud již není dále oprávněn a / nebo povinen uchovávat jeho osobní údaje. 

2. Zrušením Zákaznického profilu ztrácí Uživatel přístup ke Službám, tj. k uživatelským oprávněním definovaným v článku IV. bod 6. těchto VOP. 

VI. Koupě Vstupenky prostřednictvím Služby a platba za Vstupenky koupené na Stránce 

1. Vstupenky mohou prostřednictvím využití Služby kupovat pouze osoby, které mají na Stránce vytvořen Zákaznický profil, a to prostřednictvím objednávkového formuláře. Uživatel může prostřednictvím Služby na základě jedné objednávky (objednávkového formuláře) koupit nejvýše 8 Vstupenek na jednu Akci, tj. v případě zájmu o koupi většího počtu Vstupenek na jednu Akci je Uživatel povinen zadat další objednávku (zaslat další objednávkový formulář). 

2. Objednávkový formulář je elektronický formulář obsahující údaje o akci (datum, čas, místo konání), osobní údaje Kupujícího v rozsahu jím poskytnutých za účelem registrace na Stránce a vytvoření Zákaznického profilu Kupujícího, počet a specifikaci kupovaných Vstupenek (např. dělení na sektory, sedadla apod., pokud Pořadatel takový typ Vstupenek nabízí). Vyplněním objednávkového formuláře, potvrzením správnosti údajů uvedených v objednávkovém formuláři a zasláním prostřednictvím Služby dochází k objednávce Vstupenek. Objednávka Vstupenky bude automaticky zrušena, pokud uživatel neprovede úhradu kupní ceny (vstupního) za objednanou Vstupenku ve smyslu těchto VOP a v časovém limitu stanoveném Prodávajícím a uvedeným v Zákaznickém profilu. 

3. K uzavření Kupní smlouvy na dálku mezi Uživatelem jako Kupujícím na straně jedné a Pořadatelem na straně druhé, na jejímž základě Prodejce dodá Uživateli Vstupenku dochází uhrazením kupní ceny za objednanou Vstupenku ve smyslu těchto VOP a pokynů Prodávajícího uvedených v Zákaznickém profilu. Nedílnou součástí Kupní smlouvy uzavřené na základě objednávky Vstupenky podle těchto VOP je i prohlášení Uživatele, kterým potvrzuje, že se Kupující seznámil s těmito VOP, které jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy a plně s nimi souhlasí rovněž prohlášení, že všechny Uživatelem uvedené údaje v objednávkovém formuláři jsou pravdivé a závazné. 

4. Uživatel může zaplatit kupní cenu za každou objednanou Vstupenku bezhotovostně prostřednictvím služby CardPay (pro zákazníky všech bank) nebo prostřednictvím internet bankingu (pro zákazníky vybraných bank). Způsob úhrady ceny Vstupenky si určí Uživatel při koupi. Uhrazení kupní ceny Vstupenky nelze na Výdejních místech. V případě, že Uživatel je zároveň majitelem Dárkové poukázky, je oprávněn na úhradu kupní ceny Vstupenky využít Dárkovou poukázku, a to způsobem podle Čl. VII 13 VOP. 

5. Po uhrazení kupní ceny Vstupenky Uživatelem Prodejce doručí Uživateli potvrzení o zaplacení kupní ceny Vstupenek formou e-mailu určeném Uživatelem v Zákaznickém profilu. Kupní cena Vstupenky se považuje za uhrazenou dnem připsání peněžních prostředků ve výši kupní ceny každé objednané Vstupenky na bankovní účet Prodejce jako zprostředkovatele prodeje Vstupenek na vybrané akce. 

6. Při objednávce Vstupenky si Uživatel závazně zvolí formu Vstupenky, o kterou má zájem, tj. buď Vstupenku ve formě Elektronické Vstupenky nebo ve formě Standardní Vstupenky. 

7. V případě, že si Uživatel při objednávce Vstupenky zvolí, že má zájem o Elektronickou Vstupenku, je tato Kupujícímu po uhrazení kupní ceny Vstupenky zpřístupněna v Zákaznickém profilu Kupujícího a zároveň je odeslána na e-mail Kupujícího uvedený v Zákaznickém profilu Uživatele. Kupující si může Elektronickou Vstupenku zpřístupněnou v jeho Zákaznickém profilu stáhnout ve formátu .pdf a/nebo vytisknout a/nebo poslat na e-mail určený Kupujícím. Vstup na Akci je možný pouze po předložení vytištěné verze Elektronické Vstupenky ve smyslu těchto VOP. 

8. V případě, že si Uživatel při koupi Vstupenky zvolí, že má zájem o Standardní Vstupenku, je Kupující Vstupenky povinen si tuto vyzvednout na výdejním místě v časovém limitu určeném Prodejcem v Zákaznickém profilu, tj. pokud není uvedeno jinak nejpozději v den uskutečnění Akce a v čase otvíracích hodin Výdejního místa, ne však později než v době zahájení Akce, na které má být vydána Vstupenka, a to po předložení ověřovacího kódu sloužícího k vyzvednutí Standardní Vstupenky. Ověřovací kód k vyzvednutí Standardní Vstupenky koupené prostřednictvím Služby je Kupujícímu odeslán na e-mail jím uveden v jeho Zákazníkem profilu a je současně zpřístupněn i v Zákaznickém profilu Kupujícího. 

9. V případě ověřování vstupů přes QR kód nebo Čárový kód platí pravidlo, že po vstupu na Akci a ověření vstupu na Akci na základě Vstupenky se QR kód nebo Čárový kód automaticky deaktivuje a Vstupenku nelze znovu použít. Pořadatel povolí vstup na Akci pouze na základě té Vstupenky, která bude ověřena čtecím zařízením pro příslušný kód (tj. QR kód nebo Čárový kód) jako první. Opakovaně předložená Vstupenka nebo kopie Vstupenky neopravňuje držitele k vstupu na Akci, a to bez ohledu na to, kdo ji předloží. 

10. Vstupenka slouží jako daňový doklad o koupi stupenky. 

11. Vstupenka bez QR kódu nebo Čárového kódu nebo jinak poškozená Vstupenka je neplatná a Majiteli Vstupenky nebude umožněn vstup na Akci. 

12. Po obdržení Vstupenky Kupujícím tento zcela odpovídá za její ztrátu, poškození, krádež nebo jiné znehodnocení. V případě ztráty, poškození, krádeže či jiného znehodnocení Vstupenky Prodejce neposkytuje novou/náhradní Vstupenku a ani nevrací její kupní cenu. 

13. Koupené Vstupenky nelze vrátit ani vyměnit za jiné Vstupenky nebo za hotovost. 

14. Od Kupní smlouvy uzavřené s Pořadatelem nemá kupující právo odstoupit ve smyslu ustanovení § 7 odst. 6 písm. k) ZoOS (poskytování služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času). 

VII. Koupě Dárkové poukázky, použití Dárkové poukázky, platba za Dárkovou poukázku 

1. Uživatel je oprávněn prostřednictvím Stránky koupit Dárkovou poukázku, a to na základě vyplnění objednávkového formuláře. Objednávkový formulář je elektronický formulář obsahující údaje o Dárkové poukázce, a to o počtu kusů a jmenovité hodnotě Dárkové poukázky, označení kalendářního roku, ve kterém je Dárková poukázka platná (ve smyslu pravidel podle těchto VOP), údaje o Kupujícím v rozsahu jím poskytnutém za účelem registrace na Stránce. Vyplněním objednávkového formuláře, potvrzením správnosti údajů uvedených v objednávkovém formuláři a zasláním prostřednictvím Služby dochází k objednávce Dárkové poukázky. Objednávka Dárkové poukázky bude automaticky zrušena, pokud Uživatel neprovede úhradu ceny Dárkové poukázky způsobem dle VOP a v časovém limitu stanoveném Prodejcem a uvedeným v Zákaznickém profilu. 

2. K uzavření kupní smlouvy na dálku mezi Uživatelem na straně jedné a prodejcům na straně druhé, na jejímž základě Prodejce dodá Uživateli Dárkovou poukázku dochází uhrazením kupní ceny za objednanou Dárkovou poukázku. Koupí Dárkové poukázky vzniká právní vztah mezi Uživatelem, který provedl koupi Dárkové poukázky a prodejcům. Nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené na základě objednávky Dárkové vstupenky je i prohlášení Uživatele, kterým potvrzuje, že se Uživatel seznámil s těmito VOP, které jsou nedílnou součástí této kupní smlouvy a plně s nimi souhlasí rovněž prohlášení Uživatele, že všechny jím uvedené údaje v objednávkovém formuláři jsou pravdivé. 

3. Uživatel může zaplatit kupní cenu za každou objednanou Dárkovou poukázku bezhotovostně prostřednictvím služby CardPay (pro zákazníky všech bank) nebo prostřednictvím internet bankingu (pro zákazníky vybraných bank). Uhrazení kupní ceny Vstupenky není možné na Výdejních místech. 

4. Po uhrazení kupní ceny Vstupenky Uživatelem Prodejce doručí Uživateli potvrzení o zaplacení kupní ceny Dárkové poukázky formou e-mailu určeném Uživatelem v Zákaznickém profilu. Kupní cena Vstupenky se považuje za uhrazenou dnem připsání peněžních prostředků ve výši kupní ceny každé koupené Dárkové poukázky na bankovní účet Prodejce. 

5. Před zasláním a potvrzením objednávkového formuláře si uživatel vybere formu Dárkové poukázky, tj. Standardní Dárkovou poukázku nebo Elektronickou Dárkovou poukázku, o jejíž koupi má zájem. 

6. V případě, že si uživatel při koupi Vstupenky zvolí, že má zájem o Elektronickou Dárkovou poukázku, je tato Uživateli po uhrazení kupní ceny Dárkové poukázky zpřístupněna v jeho Zákaznickém profilu a zároveň je odeslána na e-mail Uživatele uvedený v Zákaznickém profilu. Uživatel si může Elektronickou Dárkovou poukázku zpřístupněnou v Zákaznickém profilu daného Uživatele stáhnout ve formátu .pdf a/nebo vytisknout a/nebo poslat na e-mail určený Uživatelem. 

7. V případě, že si uživatel při koupi Dárkové poukázky zvolí, že má zájem o Standardní Dárkovou poukázku, je Uživatel povinen si tuto vyzvednout na výdejním místě v časovém limitu určeném Prodejcem v Zákaznickém profilu, tj. nejpozději ve lhůtě platnosti Dárkové poukázky a v čase otvíracích hodin Výdejního místa, a to po předložení ověřovacího kódu sloužícího k vyzvednutí Standardní Dárkové poukázky. Ověřovací kód k vyzvednutí Standardní Dárkové poukázky koupené prostřednictvím Služby je Uživateli odeslán na e-mail jím uvedený v jeho Zákazníkem profilu a současně zpřístupněn i v Zákaznickém profilu Uživatele. 

8. Po obdržení Dárkové poukázky Uživatelem tento zcela odpovídá za její ztrátu, poškození, krádež a/nebo jiné znehodnocení. V případě ztráty, poškození, krádeže a/nebo jiného znehodnocení Dárkové Poukázky Prodejce neposkytuje novou/náhradní Dárkovou poukázku a ani nevrací její kupní cenu. 

9. Uživatel, který si prostřednictvím Služby koupil Dárkovou poukázku, je ve smyslu ustanovení § 7 ZoOS oprávněn od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne doručení Dárkové poukázky (ode dne doručení na e-mail v případě Elektronické Dárkové poukázky a/nebo ode dne vyzvednutí Dárkové poukázky ve výdejním místě). Od kupní smlouvy, jejímž předmětem byla koupě Dárkové poukázky, nemůže odstoupit jiná osoba než Uživatel, který Dárkovou poukázku koupil. Cena Dárkové poukázky bude v případě odstoupení od kupní smlouvy, jejímž předmětem tato byla, vrácena uživateli, který Dárkovou poukázku koupil, a to nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Odstoupit od kupní smlouvy podle tohoto bodu VOP je možné prostřednictvím elektronického formuláře, který je zveřejněn Stránce. Uživatel, který má zájem odstoupit od kupní smlouvy podle tohoto bodu smlouvy je povinen pravdivě vyplnit elektronický formulář týkající se odstoupení, a tento odeslat nejpozději ve lhůtě podle tohoto bodu VOP. Máte zájem odstoupit od smlouvy o koupi Dárkové poukázky? V případě, že vzniknou s odstoupením od smlouvy podle tohoto bodu náklady spojené s vrácením Dárkové poukázky Prodejci nebo osobě pověřené prodejcům, nese takto vzniklé náklady Uživatel. 

10. Uživatel, který si koupil Dárkovou poukázku není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy dle předchozího bodu VOP, pokud byla Dárková poukázka použita před uplynutím lhůty pro odstoupení. 

11. Dárkovou poukázku lze použít na koupi Vstupenek nebo darovat třetí osobě, která ji využije na koupi Vstupenek. Poukázka, která nebyla použita na koupi Vstupenky po dobu platnosti vyznačené na Dárkové poukázce, pozbývá platnosti a tuto již není možné využít. Uplynutím platnosti Dárkové poukázky, aniž tato byla využita k účelu, pro který je určena, nevzniká Uživateli, který Dárkovou poukázku koupil, nárok na vrácení ceny Dárkové poukázky. 

12. Dárková poukázka musí být využita během jedné objednávky v celé hodnotě Dárkové poukázky, není možné její částečné využití v rámci více objednávek. Cenu za Vstupenku převyšující hodnotu Dárkové poukázky musí uhradit Majitel Dárkové poukázky při koupi Vstupenek některým z dostupných způsobů úhrady ceny za Vstupenky podle těchto VOP. Hodnota Dárkové poukázky, která nebude využita v rámci jedné uskutečněné objednávky, pozbývá platnosti a celá Dárková poukázka se považuje za využitou v plném rozsahu. 

13. Majitel Dárkové poukázky může uskutečnit úhradu ceny Vstupenky prostřednictvím Dárkové poukázky následujícím způsobem: zadáním unikátního kódu Dárkové poukázky na místě k tomu určeném v objednávkovém formuláři. 

14. Koupí Vstupenky prostřednictvím Dárkové poukázky vzniká právní vztah mezi Pořadatelem Akce, na které si Majitel Dárkové poukázky koupil Vstupenku, na straně jedné a Majitelem Dárkové poukázky na straně druhé ve smyslu těchto VOP. 

15. Majitel Dárkové poukázky, který si koupil prostřednictvím Dárkové poukázky Vstupenku, nastupuje do právního postavení Kupujícího a Majitele Vstupenky. 

VIII. Změna a/nebo zrušení Akce, postup při vrácení cen Vstupenek 

1. V případě změny nebo zrušení Akce, bude Pořadatel informovat Kupujícího sám nebo prostřednictvím Prodejce, pokud se na tom Prodejce dohodl s Pořadatelem, o změně nebo zrušení Akce, stejně i o důvodech změny nebo zrušení Akce o postupu a způsobu vrácení kupní ceny za Vstupenky. V případě, že bude Prodejce oprávněn podle předchozí věty, bude Prodejce informovat Kupující o skutečnostech podle předchozí věty formou zveřejnění oznámení na Stránce a/nebo formou elektronické pošty zaslané na e-mail Kupujícího uvedeného v Zákaznickém profilu. 

2. Jestliže podle oznámení Prodejce o změně/zrušení Akce bude kupní cena za každou koupenou Vstupenku na změněné nebo zrušené Akci vrácena prostřednictvím Prodejce, Kupující je za účelem uplatnění nároku na vrácení kupní ceny Vstupenek za zrušenou nebo změněnou Akci oprávněn zaslat žádost o vrácení kupní ceny za každou koupenou Vstupenku na změněnou/zrušenou Akci formou elektronické pošty na e-mail Prodejce - reklamacie@predpredaj.sk nebo v písemné formě na adresu sídla Prodejce. V žádosti je Kupující povinen uvést své jméno a příjmení, název změněné/zrušené Akce, e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou při objednávce Vstupenky na změněnou/zrušenou Akci, číslo objednávky Vstupenky na změněnou/zrušenou Akci, kontakt (tj. emailovou a/nebo poštovní adresu), na který bude Kupujícímu zasláno potvrzení o vyřízení takové žádosti Kupujícího, číslo Vstupenky a číslo bankovního účtu, na které Kupující žádá vrátit kupní cenu Vstupenky. K žádosti o vrácení kupní ceny Vstupenky na změněnou/zrušenou Akci je třeba doložit relevantní doklad o úhradě kupní ceny Vstupenky (např. Bankovní výpis). Požádat o vrácení ceny Vstupenky podle tohoto bodu VOP může jen Kupující. 

3. Prodejce může vrátit kupní cenu koupené Vstupenky na změněnou/zrušenou Akci pouze po dohodě s Pořadatelem změněné nebo zrušené Akce. V případě, že Pořadatel změněné/zrušené Akce na základě jejich vzájemné dohody nezmocní Prodejce vrácením kupní ceny Vstupenek na změněnou/zrušenou Akci Kupujícím, kupní cena za každou koupenou Vstupenku na změněnou nebo zrušenou Událost bude vrácena přímo Pořadatelem, přičemž Kupující je povinen v tomto případě zasílat žádost o vrácení kupní ceny za koupenou Vstupenku přímo na adresu Pořadatele změněné/zrušené Akce uvedenou v oznámení Prodejce o změně/zrušení Akce. 

4. V případě změny termínu konání Akce a zároveň v případě kdy na základě dohody mezi Pořadatelem a Prodejcem bude kupní cena Vstupenek vracena prostřednictvím Prodejce, je Kupující povinen uplatnit nárok na vrácení kupní ceny Vstupenek ve lhůtě 14 dnů od termínu, kdy se měla změněná Akce původně konat, pokud Prodejce neurčí delší lhůtu. Po uplynutí této lhůty nárok Kupujícího na vrácení kupní ceny zaniká. 

5. V případě změny/zrušení Akce Kupujícímu s výjimkou nároků předchozích bodů tohoto článku VOP nevzniká nárok na náhradu jiných výdajů Kupujícího (Majitele Vstupenky) vynaložených v souvislosti se změněnou/zrušenou Akcí (např. doprava do místa Události, ubytování, strava, dodání Vstupenky apod.) vůči Prodejci. 

IX. Práva a povinnosti Majitele Vstupenky 

1. Majitel Vstupenky je oprávněn použít Vstupenku na jednorázový vstup na Akci, na kterou byla koupena (s výjimkou Vstupenky opravňující Majitele Vstupenky na opakovaný vstup na Akci trvající jeden a více dní - např. Hudební festivaly apod. (Dále jen "permanentka")). Po opuštění prostoru, ve kterém se Akce uskutečňuje, ztrácí Vstupenka (s výjimkou permanentky) platnost, pokud není Pořadatelem výslovně stanoveno v případě konkrétní Akce jinak. Podmínky použití permanentky stanoví Pořadatel dané Akce, na kterou se vztahuje permanentka. 

2. Majitel Vstupenky koupí Vstupenky vstupuje do smluvního vztahu s Pořadatelem dané Akce a prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že na Akci je povinen se řídit organizačními a bezpečnostními pokyny Pořadatele nebo Pořadatelem pověřené osoby, v opačném případě je Pořadatel nebo Pořadatelem pověřená osoba oprávněný/á odmítnout vstup Majitele Vstupenky na Akci nebo omezit pohyb Majitele Vstupenky v prostorách konání Akce. 

3. Uživatel je povinen zkontrolovat si Vstupenku a údaje na ní ihned po doručení na e-mail uvedený Uživatelem Vstupenky v Zákaznickém profilu nebo po uložení do Zákaznického profilu nebo převzetí na výdejním místě. Případné vady Vstupenky je Majitel Vstupenky povinen neprodleně namítat postupem podle článku XI. těchto VOP. 

4. Majitel Vstupenky je povinen uchovat Vstupenku jako daňový doklad. Majitel Vstupenky je oprávněn použít Vstupenku pouze na účel, pro který je Vstupenka určena, tj. jakékoliv jiné použití je zakázáno. 

5. Předchozí ustanovení tohoto článku VOP se přiměřeně použijí i ve vztahu k právům a povinnostem majitele Dárkové poukázky. 

X. Dodací podmínky a odpovědnost za škodu 

1. Kupující si osobně přebírá Standardní Vstupenku ve výdejním místě v případě budoucí koupě Vstupenky prostřednictvím Služby za předpokladu, že při objednávání Vstupenky si zvolil formu Standardní Vstupenky. Kupujícímu bude ve Výdejním místě vydána Vstupenka jen za předpokladu, že Kupující uhradil cenu Vstupenky způsobem a v časovém limitu určeném na Stránce (Zákaznickém profilu) a za předpokladu, že se ve Výdejním místě prokáže ověřovacím kódem, který mu byl poskytnut při koupi Vstupenky. Kupující odpovídá za řádné a včasné převzetí Vstupenky na výdejním místě ve smyslu pokynů Prodejce uvedených na Stránce (Zákaznickém profilu) a ve smyslu těchto VOP. 

2. V případě, že si Kupující při objednávání Vstupenky zvolil formu Elektronické Vstupenky, Kupujícímu bude Elektronická Vstupenka k dispozici na e-mailu, který zadal při koupi Vstupenky a/nebo v Zákaznickém profilu Kupujícího za předpokladu, že Kupující uhradil cenu Vstupenky způsobem a v časovém limitu určeném na Stránce a ve smyslu těchto VOP. 

3. Kupující si osobně přebírá Standardní Dárkovou poukázku ve Výdejním místě v případě budoucí koupě Dárkové poukázky prostřednictvím Služby za předpokladu, že při objednávání Dárkové poukázky si zvolil formu Standardní Dárkové poukázky. Kupujícímu bude ve Výdejním místě vydána Dárková poukázka jen za předpokladu, že Kupující uhradil cenu Dárkové poukázky způsobem ve smyslu těchto VOP a v časovém limitu určeném na Stránce (Zákaznickém profilu) a za předpokladu, že se ve Výdejním místě prokáže ověřovacím kódem, který mu byl poskytnut při koupi Dárkové poukázky. Kupující odpovídá za řádné a včasné převzetí Dárkové poukázky ve Výdejním místě ve smyslu pokynů Prodejce uvedených na Stránce (Zákaznickém profilu) a ve smyslu těchto VOP. 

4. V případě, že si Kupující při objednávání Dárkové poukázky zvolil formu Elektronické Vstupenky, Kupujícímu bude Elektronická Dárková poukázka k dispozici na e-mailu, který zadal při koupi Dárkové poukázky a/nebo v Zákaznickém profilu Kupujícího za předpokladu, že Kupující uhradil cenu Dárkové poukázky způsobem a v časovém limitu určeném na Stránce a ve smyslu těchto VOP. 

5. Kupující zcela odpovídá za porušení svých povinností, a to zejména nikoliv však výlučně: 

a) za poškození a ztrátu Vstupenky a/nebo Dárkové poukázky a po převzetí Vstupenky a/nebo Dárkové poukázky Kupujícím, resp. za ztrátu ověřovacího kódu, na základě kterého má být vydána Standardní Vstupenka a/nebo Standardní Dárková poukázka; 

b) za nepřevzetí, resp. zpožděné převzetí Standardních Vstupenek a/nebo Standardních Dárkových poukázek uložených na Výdejním místě; 

c) za neprovedení kontroly převzatých Vstupenek a údajů uvedených na Standardní vstupence a/nebo Dárkové poukázce ihned po převzetí; 

d) za opožděné, resp. za selhání doručení Elektronických Vstupenek a/nebo Elektronických Dárkových poukázek na e-mail nebo na Zákaznický profil Kupujícího v důsledku nesprávných nebo neúplných údajů uvedených Kupujícím při objednávce Vstupenky; 

e) za neprovedení kontroly doručených Elektronických Vstupenek a/nebo Elektronických Dárkových poukázek a údajů uvedených na Elektronické vstupence a/nebo Elektronické Dárkové poukázce ihned po doručení Vstupenky na e-mail nebo Zákaznický profil Kupujícího; f) za nesprávný tisk Vstupenky a/nebo Dárkové poukázky, pokud Kupující nedodržel minimální technické požadavky na tisk Elektronické Vstupenky ve smyslu těchto VOP; 

g) za absenci tištěné verze Elektronické vstupenky při vstupu na Akci za účelem prokázání oprávnění ke vstupu Majitele Vstupenky na předmětnou Akci; 

h) za opožděný příchod na Akci, za nevyužití Vstupenky na Akci; 

i) za škodu způsobenou absencí antivirových programů a/nebo jiných zabezpečovacích systémů v technickém zařízení Kupujícího použitého při koupi a uložení Vstupenky a/nebo Dárkové poukázky v zařízení Kupujícího a/nebo Majitele Vstupenky; 

j) za škodu způsobenou v důsledku zanedbání povinností obecné preventivních povinnosti a ochrany dat ze strany Kupujícího a/nebo Majitele Vstupenky; 

k) za škodu způsobenou ztrátou jakýchkoliv dat, zejména v souvislosti s nelegálním softwarem a v souvislosti se zálohováním dat použitých Kupujícím a/nebo Majitelem Vstupenky. 

6. Prodejce neodpovídá za škody způsobené softwarem nebo výrobky třetích stran použitých při koupi nebo doručování Vstupenky, škody způsobené únikem nebo ztrátou dat nebo jejich poškozením, přestože Prodejce vyvinul přiměřené úsilí, které od něj lze oprávněně očekávat, na ochranu dat. 

XI. Reklamační řád 

1. Majitel Vstupenky je oprávněn u Prodejce uplatnit reklamaci ve věcech týkajících se poskytovaných Služeb Prodejce (podle bodu 3 Reklamačního řádu), přičemž podmínky uplatnění reklamace u prodejce upravuje Reklamační řád, který tvoří nedílnou součást těchto VOP. 

2. Pokud tyto VOP nestanoví jinak, v ostatních věcech, na jejichž reklamaci se nevztahuje Reklamační řád, tj. zejména ve věcech týkajících se organizace a realizace Akce, zrušení nebo změny Akce atd., je Kupující povinen uplatnit si svou případnou reklamaci přímo u Pořadatele. 

XII. Ustanovení platná pro spotřebitele z České republiky 

1. Ustanovení těchto VOP, Reklamačního řádu, Podmínek zpracování osobních údajů a poučení o právech na ochranu osobních údajů a jiné dokumenty, na které tyto VOP odkazují se použijí na subjekty, které jsou českými spotřebiteli ve smyslu právních předpisů platných v České republice, pouze pokud v tomto článku VOP není uvedeno jinak a jen v rozsahu v němž neodporují ustanovením kogentních právních předpisů platných v České republice zejména zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a jiných aplikovatelných právních předpisů platných v České republice. 

2. Kupující, který je českým spotřebitelem nemá právo od Kupní smlouvy týkající se Vstupenky odstoupit ve smyslu § 1829 Občanského zákoníku platného v České republice (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu, na jejímž základě je plnění poskytované v určeném termínu (v souladu s ustanovením § 1837 písm. j) Občanského zákoníku platného v České republice). 

XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Uživatel je povinen se seznámit se zněním VOP v jejich aktuálním znění před závazným potvrzením koupě Vstupenky a/nebo Dárkové poukázky. Na daný vztah se vždy použije znění VOP, se kterým se Uživatel seznámil před provedením koupě Vstupenky. 

2. Na všechny právní vztahy mezi Prodejcem a Kupujícím, resp. Uživatelem se vztahuje právní řád Slovenské republiky. Vztahy, které nejsou upraveny v Kupní smlouvě a/nebo smlouvě, jejímž předmětem je koupě Dárkové poukázky a těchto VOP, se řídí ustanoveními ostatních příslušných právních předpisů platných v Slovenské republice. 

3. Pokud tyto VOP nestanoví jinak, komunikace mezi Prodejcem a Uživatelem a/nebo Kupujícím vyplývající z používání Služeb bude probíhat výlučně elektronickou formou. 

4. Pokud Prodejce, Uživatel, resp. Kupující, nevyřeší vzájemné spory mimosoudní cestou, jsou oprávněni řešit spor soudní cestou, přičemž v případě sporu je dána pravomoc slovenského soudu podle pravidel stanovených v příslušných právních předpisech Slovenské republiky. 

5. Nedílnou součástí těchto VOP je Reklamační řád. Máte zájem o zobrazení Reklamačního řádu? 

6. Tyto VOP jsou účinné od 26.11.2019. 

Znění všeobecných obchodních podmínek platných do 25.11.2019. 

V Bratislavě, 26.11.2019 

MADWIRE, s.r.o.