Vymazať filter

Všeobecné obchodní podmínky

webového portálu Tickpo

Január 2017

PREAMBULA

Společnost T.G.K. Spol. s.r.o., se sídlem Dr. Janského 13, 965 01 Žiar nad Hronom, IČ: 36 039 675, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl Sro, vložka č. 6257 / S, je právnickou osobou se sídlem na území Slovenské Republiky, a současně provozovatelem a spravovatelné webového portálu www.tickpo.cz, jehož prostřednictvím zprostředkovává prodej Vstupenek na něm zveřejněnych Akcí, a to na základě smluvního vztahu mezi Organizátory konkrétních akcí, která zároveň určuje přesné podmínky zprostředkování prodeje Vstupenek Zákazníkem (dále jen ,, Zprostředkovatel "). Zprostředkovatel umožňuje Organizátorem, prostřednictvím webového portálu Tickpo, uzavírat smlouvy se Zákazníky, které spočívají v nákupu a prodeji Vstupenek na Akce vytvořené a / nebo organizované Organizátory, dostupné na webovém portálu Tickpo. Cílem provozování webového portálu Tickpo je na jednak umožnit Organizátorem jednoduše a rychle vytvořit Nabídku Akce, na druhé straně usnadnit Zákazníkům získávání informací o pořádání různých akcí s následnou možností zakoupení Vstupenek na konkrétní vybrané Akci.

Zprostředkovatel je výlučně zprostředkovatel koupě a prodeje Vstupenek Zákazníkem na akce vytvořené a / nebo organizované Organizátory. Organizátorem akce a poskytovatelem služby je osoba odlišná od Zprostředkovatele.

Tyto VOP webového portálu Tickpo jsou vypracovány Zprostředkovatelem v souladu s ust. § 273 Obchodního zákoníku a stanoví práva a povinnosti Zprostředkovatele, Organizátora a Zákazníka a zásady právního vztahu mezi těmito subjekty.

 1. Definice pojmů

Pokud není v akcí nebo na vstupenky uvedeno jinak, mají následující pojmy a zkratky označené s velkým počátečním písmenem význam v dále uvedených definicích:

,, Tickpo ": představuje webový portál Zprostředkovatele www.tickpo.cz;

,, Organizátor ": fyzická osoba, právnická osoba, organizace, zařízení, nebo jakýkoli jiný subjekt, který organizuje, pořádá, provozuje Akce nebo zprostředkovává jejich řízení nebo samotné Akce na

území České Republiky. Vznikem smluvního vztahu mezi Organizátorem a Zprostředkovatelem, Organizátor vyjadřuje svůj zájem o vytvoření Nabídky Akci na webovém portálu Tickpo provozovaném Zprostředkovatelem, a to v Systému Zprostředkovatele, jehož prostřednictvím

Zprostředkovatel současně zajistí zprostředkování prodeje Vstupenek na Akci Zákazníkem a poskytnutí s tím souvisejících činností ze strany Zprostředkovatele, čímž dojde k uzavření kupní smlouvy mezi Organizátorem a Zákazníkem o koupi a prodeji Vstupenky. Organizátor v daném případě souhlasí a zavazuje se, že bude akceptovat Vstupenky předloženy Zákazníky, zakoupené prostřednictvím webového portálu Tickpo, přičemž úhrada prostředků odpovídajících kupní ceně Vstupenky se bude uskutečňovat mezi Zákazníkem a Organizátorem prostřednictvím Zprostředkovatele.

,, Událost ": představuje veřejné akci, představení, školení, konferenci, hudební festival, koncert,

nebo jinou kulturní, sportovní, vzdělávací, hudební společenskou akci konanou na území České Republiky, kterou organizuje, pořádá, provozuje Organizátor, nebo jehož řízení nebo uspořádání je

zprostředkované Organizátorem a Nabídka kterého je Organizátorem vytvořena na webovém portálu Tickpo Zprostředkovatele, jehož prostřednictvím má Zákazník možnost zakoupit si Vstupenku, která mu umožňuje účast na takové akcí. Akce se koná v čase a na místě určeném Organizátorem v Nabídce zveřejněné na webovém portálu Tickpo, která současně obsahuje i bližší podmínky řízení akce. Aktuální seznam Akcí, na které je možné zakoupit si Vstupenku je dostupný na webovém portálu www.tickpo.cz;

,, Nabídka ": představuje časově vymezené oznámení o konání akce vytvořené a zveřejněné Organizátorem na webovém portálu Tickpo. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností, Nabídka by měla obsahovat zejména označení a identifikační údaje Organizátora, místo, čas a datum konání akce a popis akce, cenu Vstupenky / ceny Vstupenek, platební podmínky, případné slevy a jiné poznámky Organizátora v souvislosti s řízením akce;

,, Zprostředkovatel ": společnost T.G.K. Spol. s.r.o., se sídlem Dr. Janského 13, 965 01 Žiar nad Hronom, IČ: 36 039 675, DIČ: 2020064607, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl Sro, vložka č. 6257 / S. Společnost T.G.K. je provozovatelem webového portálu www.tickpo.cz a zprostředkovatel prodeje Vstupenek na Akce vytvořené a / nebo organizované Organizátory Zákazníkům prostřednictvím webového portálu Tickpo v Systému Zprostředkovatele, a to na základě smluvního vztahu s Organizátorem akce;

,, Systém ": představuje internetový prodejní systém Zprostředkovatele (případně třetí osoby na základě smluvního vztahu se Zprostředkovatelem), jehož prostřednictvím si Zákazník může zakoupit Vstupenku na jím vybrané Akce;

,, Účet Zákazníka ": představuje účet Zákazníka zřízen po zaregistrování Zákazníka na webovém portálu Tickpo;

,, VOP "rozumí tyto Všeobecné obchodní podmínky webového portálu Tickpo Zprostředkovatele na

zprostředkování prodeje Vstupenek na akce prostřednictvím webového portálu Tickpo, platné a účinné ode dne 01.01.2017. Zákazník tímto bere na vědomí a potvrzuje, že se před prvním použitím služeb dostupných na webovém portálu Tickpo, stejně i před vyplněním objednávky a zakoupením Vstupenky na webovém portálu Tickpo v Systému Zprostředkovatele řádně seznámil s aktuálním zněním VOP, tyto akceptuje a zavazuje se je dodržovat.

,, Vstupenka ": představuje ceninu, potvrzení a doklad o zaplacení kupní ceny Zákazníkem za vstup (Jednorázový nebo opakovaný) na nim vybrané Akci zveřejněny na webovém portálu Tickpo, ke kterému se daná Vstupenka váže. Vstupenka bude po uhrazení kupní ceny Vstupenky v plné výši Zákazníkům v elektronické podobě jako tzv. ,, E-ticket "zaslána na e-mailovou adresu Zákazníka, kterou zadal v rámci registrace na webovém portálu Tickpo (registrovaný uživatel), nebo při koupi Vstupenky bez registrace (Neregistrovaný uživatel). Vstupenka musí být následně Zákazníkem vytištěna na kancelářský list A4, a to výhradně prostřednictvím laserové tiskárny (tisk vstupenky v jiné formě a podobě nebude ze strany Organizátora akceptována).

Vstupenka musí obsahovat alespoň následující údaje:

 1. Označení Organizátora;
 1. Název akce;
 1. Datum, místo a čas zahájení řízení akce;
 1. Cenu Vstupenky;
 1. Číslo Vstupenky / Číslo prodeje;
 1. Identifikační a daňové údaje Organizátora akce;
 1. Kontrolní ústřižek, jedinečný čárový kód nebo jiné identifikační a kontrolní označení vyobrazené na Vstupence Organizátora pokud je dána možnost poskytována Organizátorem. Organizátor může při některých akcích určit, že Vstupenka bude vystavena na konkrétní jméno a příjmení Zákazníka, případně osoby, která se akce zúčastní. V takovém případě Zákazník odpovídá za správnost, úplnost, pravdivost a přesnost poskytnutých údajů. Organizátor je oprávněn požadovat při vstupu

na Akci od Zákazníka, resp. osoby, která se akce zúčastní i předložení dokladu, kterým by prokázal

totožnost Zákazníka, resp. osoby, která se akce zúčastní a soulad údajů v dokladu s údaji uvedenými na Vstupence. Organizátor si vyhrazuje právo vázat platnost Vstupenky na neporušený kontrolní ústřižek, jedinečný čárový kód, nebo jiné označení vyobrazené na vstupenky Organizátora, který musí být bez změn, úprav nebo poškození. Vstupenka je vázána výhradně na Akci, na které byla zakoupena, a nelze ji použít za účelem vstupu na jiné akce.

S držením Vstupenky je spojeno oprávnění Zákazníka účastnit se akcí, na které byla Vstupenka

zakoupena. Vstupenku nelze dále nabízet k prodeji, nebo bezdůvodně a svévolně vytisknout její duplikát.

Případné vrácení Vstupenky do prodeje a její výměna je možná pouze v případě, pokud je tato možnost poskytována Organizátorem akce, a jen za podmínek uvedených organizátorem v Nabídce akce, případně v podmínkách akce vydaných Organizátorem. Jakékoliv upravování, padělání nebo kopírování Vstupenky je trestné. Vstupenka je neplatná po opuštění akce, nebo po ukončení akce, a to s přihlédnutím k povaze akce. Vstupenka slouží Zákazníkovi jako doklad o zaplacení kupní ceny za vstup na Akci, přičemž za předpokladu, že Zákazník potřebuje jiný doklad jako je Vstupenka, je třeba se obrátit se svou žádostí na: info@Tickpo.sk

,, Zákazník ": je fyzická osoba, právnická osoba nebo jiná třetí osoba, která si prostřednictvím webového portálu Tickpo, v Systému Zprostředkovatele zakoupila Vstupenku na ní vybrané Akce zveřejněny Organizátorem na webovém portálu Tickpo. Zákazník může být registrován, nebo neregistrovaný uživatel služeb poskytovaných Zprostředkovatelem na webovém portálu Tickpo.

 1. Úvodní a obecná ustanovení
 1. Webový portál Tickpo slouží ke zprostředkování prodeje Vstupenek na Akci ve smyslu nabídky

Organizátora v Systému Zprostředkovatele. Zprostředkovatel je oprávněn provádět zprostředkování

prodeje Vstupenek ve prospěch Organizátora na základě smluvního vztahu s Organizátorem akce, a

současně je Zprostředkovatel oprávněn přijímat kupní ceny za Vstupenky uhrazeny Zákazníky.

 1. Zákazník tímto bere na vědomí, že zaplacením kupní ceny za Vstupenku, a tedy zakoupením Vstupenky na webovém portálu Tickpo, vzniká právní vztah přímo mezi Organizátorem konkrétního akce, ke kterému se zakoupena Vstupenka váže a Zákazníkem, který si takovou Vstupenku na konkrétní Akci Organizátora zakoupil, a nikoli mezi Zprostředkovatelem a Zákazníkem. Právní vztah mezi Organizátorem Akce a Zákazníkem, který si zakoupil Vstupenku na takové Akce se bude spravovat obchodními podmínkami akce a Organizátora akce, předpisy nebo pokyny Organizátora, nebo řádem konkrétního Akce, které budou uvedeny nebo v Nabídce Akce, na webové stránce Organizátora, webové stránce konkrétního akce, případně budou oznámeny Zákazníkovi po zakoupení Vstupenky, přičemž údaje a informace o organizátorovi jsou s jejich souhlasem zveřejněny i na webovém portálu Tickpo a na vstupenky zaslané Zákazníkovi.
 1. Zprostředkovatel neodpovídá za činnost Organizátora, nenese odpovědnost za řízení akce,

případně za jeho změnu, zrušení, za změnu v organizaci akce, jako ani za změny přijaté Organizátorem během prodeje Vstupenek, a není současně povinen provádět kontroly na akcích, jako ani kontroly organizace akce.

 1. Zprostředkovatel rovněž neodpovídá za úplnost, správnost a aktuálnost údajů a informací

bsažených v Nabídce Akce zadaných a zveřejněných ze strany Organizátora, jako ani informací

o Organizátorovi a o podmínkách konání akce.

III. Objednávka a koupa Vstupenky

 1. Aktuálně Nabídky akcí jsou pravidelně zveřejňovány na webovém portálu Tickpo, a to neprodleně po jejich vytvoření Organizátorem. Nabídka Akce je aktivní jejím zveřejněním na webovém portálu Tickpo Zprostředkovatelem a Zákazník je oprávněn zakoupit si Vstupenku na jakékoliv Akci zveřejněny na webovém portálu Tickpo v Systému Zprostředkovatele.
 1. Trvání Nabídky je ohraničené (i) termínem určeným Organizátorem v Nabídce nebo (ii) termínem určeným ve smyslu dohody mezi Zprostředkovatelem a Organizátorem nebo (iii) kapacitně, maximálním počtem zakoupených Vstupenek, a to s přihlédnutím k obsahu Nabídky Organizátora a zájem Organizátora.
 1. Zákazník bere na vědomí, že počet Vstupenek zakoupených jedním konkrétním Zákazníkem je limitován počtem 10 Vstupenek. Při vstupu na konkrétní Akce se každá fyzická osoba musí prokázat vlastní Vstupenkou. Nabídka Akce určí, zda je Vstupenku lze využít pouze jednorázově, nebo i opakovaně.
 1. Při zakoupení Vstupenky je Zákazník povinen postupovat následujícím způsobem:
 1. Zákazník si vybere Událost o které má zájem ze seznamu aktuálních akcí dostupných na

webovém portálu Tickpo a klikne na ikonu, která ho přesměruje na dané akci.

 1. Zákazník podle obsahu Nabídky Akce vytvořené Organizátorem, po kliknutí na příslušnou ikonu

zvolí počet Vstupenek, případně zda má zájem o Vstupenky k sezení, nebo k stání a případnou kategorii Vstupenek na stání a sezení a místo sezení, avšak to jen za předpokladu, pokud je taková možnost nabídnuta Organizátorem Akce v Nabídce. V případě, že Organizátor konkrétní Akce nerozlišuje zvlášť Vstupenky k sezení a Vstupenky na stání, uvedená možnost se nezobrazí a Zákazník si bude moci zakoupit pouze Vstupenku určenou Organizátorem na volné stání, nebo sezení;

 1. V případě, že Organizátor akce nabízí i možnost využití kupónů podporovaných a akceptovaných Organizátorem například za účelem uplatnění slevy z ceny Vstupenky, Zákazník uvede do ikony: ,, Kód kupónu "příslušné označení nebo číslo kupónu;
 1. Zákazník dále vyplní všechny kontaktní údaje, případně fakturační údaje uvedené ve formuláři

objednávky;

 1. Následně si Zákazník zvolí způsob platby za vybrané Vstupenky, a to buď:

a)Online bankovním převodem zprostředkovaným platební bránou Besteron (internetovým převodem, Tatrapay, webpay, Viam aj.);

 1. b) Online platební kartou prostřednictvím sítě internet (VISA, MASTERCARD desky vydanými

bankovní institucí).

 1. uhradit kupní cenu za Vstupenku / Vstupenky ve výši uvedené v objednávce kliknutím na ikonu

,, Koupit lístek ".

 1. Objednávka Vstupenky se stává závaznou za splnění následujících podmínek:
 1. Momentem uhrazení kupní ceny za Vstupenku / Vstupenky Zákazníkům postupem uvedeným na

webovém portálu Tickpo a v těchto VOP, a to po úplném a správném vyplnění údajů v registračním

formuláři objednávky Vstupenky (při nezaregistrovaných Spotřebitelích) nebo v přihlašovacím

formuláři objednávky Vstupenky / Vstupenek (při registrovaných Spotřebitelích). Oznámení o úspěšné

registraci na webovém portálu Tickpo bude Zákazníkovi oznámeno ve formě e-mailové zprávy;

 1. Udělením souhlasu s ustanoveními VOP platnými a účinnými v době objednávky Zákazníka, s Nabídkou Akce a podmínkami akce.
 1. Zprostředkovatel prohlašuje a Zákazník bere na vědomí, že nákup Vstupenky prostřednictvím webového portálu Tickpo je časově omezen dobou 30 minut, během které Zákazník může pokračovat v nákupu Vstupenky. V případě, že nebude nákup Vstupenky ukončen ve výše uvedeném časovém limitu, Systém automaticky zablokuje nákup Vstupenky a Zákazník nebude moci pokračovat v objednávce a následné koupi Vstupenky na nim vybrané Akci, přičemž všechny nim zadané údaje budou zrušeny. zákazník je následně povinen začít s nákupem Vstupenky znovu. Obdobně platí, že objednávka Zákazníka neuhrazená ve lhůtě podle tohoto odst. 6 VOP, bude po uplynutí této lhůty automaticky zrušena a práva Zákazníka s tím související automaticky zanikají.
 1. Zákazník bere na vědomí, že koupě a prodej Vstupenky se realizuje výhradně elektronicky, prostřednictvím webového portálu Tickpo v Systému Zprostředkovatele, a to postupem uvedeným v těchto VOP a na webovém portálu Tickpo. Vstupenka bude Zákazníkovi zaslána v elektronické podobě ,, E-ticket "na e-mailovou adresu zadanou Zákazníkem při objednávce Vstupenky, nebo při registraci Zákazníka v Systému Zprostředkovatele a to neprodleně, nejpozději do 24 hodin po obdržení informace o řádném zaplacení kupní ceny Vstupenky / Vstupenek v plné výši na účet Zprostředkovatele. V případě, že nebude platba kupní ceny Vstupenky / Vstupenek přijata do 24 hod. od zadání objednávky Vstupenky / Vstupenek, objednávka Zákazníka bude automaticky zrušena, přičemž peněžní prostředky odpovídající výši kupní ceny Vstupenky / Vstupenek přijaté Zprostředkovatelem po uplynutí této lhůty a po zrušení objednávky budou neprodleně vráceny Zákazníkovi na účet, ze kterého byly zaslány. připsáním platby kupní ceny za Vstupenku / Vstupenky v plné výši na účet Zprostředkovatele, se kupní cena Vstupenky / Vstupenek považuje za řádně uhrazenou a nákup vstupenky / Vstupenek za řádně zrealizován.
 1. Zákazníkovi bude zaslána Vstupenka na jeho e-mailovou adresu, a to v podobě elektronické Vstupenky ,, E-ticket ", která může být ve formátu PDF nebo v jiném vhodném formátu s ohledem na zájmy Organizátora. Zákazník je povinen vytisknout si Vstupenku na kancelářský list A4 výlučně prostřednictvím laserové tiskárny (tisk vstupenky v jiné formě a podobě nebude ze strany Organizátora akceptována). Pro vyloučení pochybností Zprostředkovatel prohlašuje, že otevření a tisk Vstupenky ve formátu PDF je možné pouze v programu, který umožňuje otevření a tisk PDF dokumentů. V případě, že Organizátor určí jiné pokyny týkající se tisku a obsahu Vstupenky, tyto budou Organizátorem Zákazníkovi oznámeno ve formě e-mailové zprávy zaslané Zákazníkovi společně se Vstupenkou. Společně se Vstupenkou budou Zákazníkovi doručeny i bližší informace týkající se konkrétního akce, podmínek využití Vstupenky, cena Vstupenky, případně zvláštní požadavky týkající se konkrétního akce, vstupenky, vstupu na Akci, a to s přihlédnutím k podmínkám Organizátora konkrétního akce.
 1. Za předpokladu, že bude Vstupenka opatřena jedinečným čárovým kódem, je Zákazník povinen se při vstupu na Akci prokázat platnou Vstupenkou s neporušeným jedinečným čárovým kódem, který bude na místě snímaný příslušným čtecím zařízením, na základě čehož bude Zákazníkovi umožněn vstup na Akci. Po zhotovení jedinečného čárového kódu na vstupenky, se Vstupenka stane

neplatnou, a nelze ji znovu použít bez ohledu na osobu, kterou byla Vstupenka při vstupu na Akci předložena jako první. Jakékoliv další předložení Vstupenky za účelem vstupu na Akci, nebude ze strany Organizátora akceptovány, a takové osobě nebude umožněn vstup na Akci.

 1. Platná Vstupenka, která splňuje všechny náležitosti je oprávněným dokladem umožňujícím Zákazníkovi vstup na Akci a využívání s tím souvisejících služeb týkajících se akce.
 1. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že daňové doklady týkající se Vstupenky je oprávněn vydávat výlučně Organizátor. Zprostředkovatel je sice Organizátorem oprávněn zprostředkovat prodej Vstupenky a přijímat platby kupní ceny Vstupenky, ale vystupuje výlučně v postavení zprostředkovatele, nikoli Organizátora, či prodejce Vstupenky. Organizátor má povinnost vystavit daňový doklad Zákazníkovi, který při objednávce a následné koupi Vstupenky / Vstupenek vystupuje v postavení osoby povinné k dani, a současně, který o vydání daňového dokladu požádá, a přesně, správně a úplně vyplní fakturační údaje uvedené ve formuláři objednávky Vstupenky (v rozsahu obchodní jméno, sídlo - místo podnikání, IČO, IČ, DPH, DIČ) vždy a Zákazníkovi, který nevystupuje v postavení osoby povinné k dani na jeho žádost.
 1. V případě, že je řízení akce ohraničeno minimálním počtem zakoupených Vstupenek, který nebyl dosažený během trvání Nabídky Akce, a z tohoto důvodu byla Akce zrušena nebo změněna,

platba kupní ceny za Vstupenky bude včetně Zákazníkovi Organizátorem akce, nebo Zprostředkovatelem na účet, ze kterého byla platba kupní ceny Vstupenky zrealizována, a to ve lhůtách určených ve smyslu podmínek Organizátora.

 1. Zprostředkovatel neodpovídá za odcizení, ztrátu, neoprávněné použití, zkopírování Vstupenky

a Zákazník je povinen chránit Vstupenku před ztrátou, odcizením nebo zneužitím a uchovávat ji na

bezpečném místě.

 1. Zprostředkovatel neodpovídá Zákazníkovi ani třetím osobám za škodu, která vznikne z důvodu uvedení nesprávných, neúplných a zavádějících údajů a informací Zákazníkem v rámci registrace a / nebo přihlášení Zákazníkům do Systému Zprostředkovatele a při vyplňování údajů v objednávce

Vstupenky / Vstupenek, včetně zadání chybné, nesprávné nebo neaktuální e-mailové adresy.

 

 1. Změna nebo zrušení akce

 

Akce zobrazené na webovém portálu Tickpo nejsou akce Zprostředkovatele a vztahují se na ně

obecné podmínky nebo pokyny Organizátora předmětného akce, včetně úpravy podmínek, za

kterých může dojít ke změně, nebo ke zrušení akce.

 1. ZMĚNA AKCE:
 1. K změnám Akce a podmínek konání akce může dojít ze strany Organizátora v důsledku objektivních okolností, a to například vlivem nepříznivého klimatického situace, skutečností vzniklých následkem ročních období, vlivy počasí, nepříznivého zdravotního stavu účinkujících na akcí apod. Za předpokladu, že nastanou skutečnosti, které mají za následek změny v organizaci a řízení akce, případně vedou k omezení rozsahu služeb, které mají být poskytovány v rámci akce, nebo k určení náhradního termínu konání akce, je Organizátor povinen o předmětných skutečnostech informovat Zákazníka, a to zveřejněním oznámení na webovém portálu Tickpo, a současně zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu Zákazníka zadanou při registraci, nebo v procesu nákupu Vstupenky na webovém portálu Tickpo.
 1. Pokud dojde ke změně akce, případně Organizátor určí jiný termín konání akce, nebo pokud dojde ke snížení rozsahu služeb poskytovaných v rámci akce a Organizátor neuvede jinak, vrátí se

prostředky odpovídající kupní ceně Vstupenky, nebo části kupní ceny Vstupenky Zákazníkům ve lhůtě, v místě a způsobem určeným Organizátorem, o kterém bude Organizátor Zákazníky informovat oznámením zveřejněným na webovém portálu Tickpo, a současně formou e-

mailové zprávy zaslané Zákazníkem na e-mailové adresy uvedené Zákazníky při registraci, nebo

v procesu nákupu Vstupenky. Zprostředkovatel bude informovat Zákazníka o každé změně akce

a organizaci akce, o které byl informován ze strany Organizátora, zveřejněním oznámení na webovém portálu Tickpo

 1. Zákazník nemá nárok na vrácení kupní ceny Vstupenky, nebo její části v případě, že se Zákazník i navzdory změnám provedeným ze strany Organizátora zúčastnil akce, případně využil náhradní termín konání akce. V takovém případě nemá Zákazník ani nárok na vrácení nákladů a výdajů, které mu vznikly z důvodů změn Akce provedených ze strany Organizátora (např. náklady na stravu, dopravu do místa konání akce, ubytování v místě konání akce aj.).
 1. ZRUŠENÍ AKCE:
 1. Pokud dojde ze strany Organizátora ke zrušení akce, Organizátor neprodleně informuje Zákazníka o zrušení akce oznámením zveřejněných na webovém portálu Tickpo, a současně formou e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu Zákazníka uvedené při registraci, nebo v procesu

nákupu Vstupenky. Společně s oznámením Organizátor uvede čas, způsob a bližší informace

týkající se vrácení kupní ceny Vstupenky Zákazníkovi.

 1. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo neuveřejnit, nebo stáhnout zveřejněnou Nabídku z webového portálu Tickpo pokud Nabídka nebo jakákoliv informace nebo údaj v ní uveden porušuje některé z ustanovení právního řádu České Republiky, zásady dobrých mravů, je nezákonná, nepřesná, nebo neúplná nebo má jinou vadu, pro kterou nemůže být Nabídka zveřejněna. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že v případě, že realizoval nákup Vstupenky na Akci, které bude následně staženy z webového portálu Tickpo, koupě a prodej takových Vstupenek se automaticky zruší, a Zákazníkovi budou vráceny finanční prostředky odpovídající kupní ceně Vstupenky, kterou uhradil před stažením Nabídky Akce z webového portálu Tickpo z důvodů uvedených v tomto odstavci VOP. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že tyto prostředky odpovídající kupní ceně Vstupenky mu budou vráceny ze strany Organizátora nebo Zprostředkovatele ve lhůtě do patnácti (15) dnů od stažení Nabídky Akce z webového portálu Tickpo, a to na účet ze kterého Zákazník realizoval platbu Vstupenky na předmětné Akci. Zákazník se zavazuje takto zaslané prostředky přijmout. zákazník současně bere na vědomí, že tyto prostředky odpovídající kupní ceně Vstupenky za Akci, jehož Nabídka byla stažena z webového portálu Tickpo z důvodů uvedených v tomto odstavci je oprávněn vymáhat výlučně od Organizátora.
 1. Práva a povinnosti

Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že zakoupením Vstupenky prostřednictvím webového portálu Tickpo v Systému Zprostředkovatele:

 1. vstupuje do smluvního vztahu s Organizátorem akce, ze kterého vyplývají vzájemná práva a povinnosti;
 1. vyjadřuje souhlas s těmito VOP Zprostředkovatele, které se zavazuje dodržovat;
 1. vyjadřuje souhlas s podmínkami a pokyny Organizátora, na které Organizátor odkazuje ve své

Nabídce, případně které budou Zákazníkovi později Organizátorem oznámeno;

 1. Zákazník je povinen:
 1. při registraci nebo při přihlášení na webovém portálu Tickpo a při vyplňování údajů v objednávce na koupi Vstupenky uvádět správně, přesné, pravdivé a úplné údaje nezbytné pro realizaci koupě a prodeje Vstupenky, vystavení a zaslání Vstupenky Organizátorem;
 1. neprodleně po doručení Vstupenky na e-mailovou adresu zadanou při registraci, nebo v procesu

nákupu Vstupenky zkontrolovat všechny náležitosti Vstupenky podle těchto VOP a podmínek Organizátora, jakož i pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených na vstupenky, přičemž případné vady, nedostatky nebo nesrovnalosti reklamovat v souladu s článkem VIII. těchto VOP;

 1. po vytištění Vstupenky zaslané na e-mailovou adresu uvedenou při registraci nebo v procesu nákupu Vstupenky, chránit ji před ztrátou, odcizením nebo zneužitím a pečlivě ji uschovat, a to nejen před začátkem řízení akce, ale iv průběhu jeho řízení;
 1. na výzvu Organizátora nebo nim pověřené třetí osoby prokázat se platnou a nepoškozenou

Vstupenkou při vstupu na Akci a na požádání Organizátora, nebo jím pověřené třetí osoby kdykoliv během řízení akce. V odůvodněných případech je Organizátor akce oprávněn požadovat od Zákazníka i předložení dokladu, který slouží k identifikaci jeho osoby a ověření jeho totožnosti. Pokud Vstupenka obsahuje kontrolní ústřižek, jedinečný čárový kód, nebo jiné identifikační a kontrolní označení Zákazník se zavazuje chránit je před jakýmkoli poškozením, přičemž bere na vědomí, že poškození kontrolního ústřižku, jedinečného čárového kódu, nebo jiného identifikačního a kontrolního označení, které znemožní nebo ztíží Organizátorovi ověření platnosti, kompletnosti, úplnosti a neporušenosti Vstupenky, případně načítání jedinečného čárového kódu, nebo jiného identifikačního a kontrolního označení může být spojeno se zákazem vstupu na Akci se strany Organizátora, nebo jím pověřené třetí osoby.

 1. Zákazník je oprávněn:
 1. použít Vstupenku na jednorázový nebo opakovaný vstup (např. Permanentka na Akci, které trvá

více dní) na konkrétní Akce, na které byla Vstupenka zakoupena, a to s přihlédnutím k povaze

Vstupenky a údaje uvedené na vstupence, případě poskytnuté Organizátorem. Vstupenka určená na jednorázový vstup pozbývá platnosti po opuštění místa konání konkrétního akce. vstupenka na opakovaný vstup pozbývá platnosti dnem uvedeným na vstupenky, případně dnem určeným organizátorem;

 1. využívat služby spojené s konáním akce Organizátora;
 1. využít Vstupenku pouze na ty účely, pro které je určena a pouze za podmínek obsažených v Nabídce Akce, nebo uvedených na vstupenky, případně v pokynech, instrukcích, podmínkách

Organizátora. Použití Vstupenky pro jiné účely, než pro které je určena je zakázáno;

 1. informovat se o jakýchkoli změnách, a jiných skutečnostech souvisejících s řízením a organizací

Akce u Organizátora akce, případně i o možných okolnostech, které mohou mít za následek zrušení akce.  Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že předložením Vstupenky při vstupu na Akci Organizátorovi Akce, nebo jím pověřené osobě vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami, pokyny, předpisy, řády, případně jinými dokumenty Organizátora, které se týkají takového akce, a tyto se

zavazuje dodržovat.

 1. Účastí Zákazníka na akcí, nebo nevyužitím Vstupenky ze strany Zákazníka účastí na akci, se

závazky vyplývající ze Vstupenky považují za splněné.

 1. V případě, že se Zákazník nezúčastní Akce v termínu konání akce, ztrácí Vstupenka platnost

ukončením akce a Zákazník nemá nárok na vrácení finančních prostředků odpovídajících kupní

ceně Vstupenky, případě nárok na slevu z kupní ceny Vstupenky.

 1. Zákazník souhlasí, aby mu Zprostředkovatel zasílal na jeho e-mailovou adresu zadanou při registraci Zákazníka do Systému nebo v procesu nákupu Vstupenky e-mailové zprávy jako nástroj přímého marketingu, přičemž tento souhlas je Zákazník oprávněn kdykoliv odvolat.
 1. Zákazník bere na vědomí, že není oprávněn jakýmkoliv způsobem nabízet Vstupenku na další prodej jakýmkoliv třetím osobám.
 1. Zákazník uděluje výslovný souhlas Organizátorovi a třetím osobám na přiměřené zhotovení a zveřejnění jakékoli formy záznamu (obrazové snímky, podobizny, obrazového a zvukového záznamu) na akci, nebo v souvislosti s ním, a to za účelem jeho použití pro televizní, rozhlasové, tiskové a / nebo filmové zpravodajství, a rovněž na umělecké účely.

 

 1. Odpovědnost Zprostředkovatele a Organizátora
 1. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že Zprostředkovatel nenese odpovědnost za:
 1. uskutečnění akce, změnu akce, zrušení akce;
 1. kvalitu, obsah a rozsah akce;
 1. škody způsobené v souvislosti s řízením a organizací akce, případně škody způsobené během

řízení Akce (na zdraví, životě, majetku, jiných právech aj.);

 1. bezpečnost a ochranu zdraví při řízení akce, dodržování bezpečnostních pokynů a předpisů;
 1. skutečnosti a okolnosti, které mohou představovat zvýšené riziko ohrožení života, zdraví a majetku Zákazníků před a během řízení akce, případně zvýšené nebozpečí ohrožení práv a oprávněných zájmů Zákazníka;
 1. opožděné dodání objednaných Vstupenek zaviněné Organizátorem nebo z důvodu technické poruchy nebo výpadku;
 1. za nevyužití Vstupenky na akci a za neúčast Zákazníka na akcí;
 1. za Nekontrolovaná údajů ze strany Zákazníka po doručení a vytištění Vstupenky na emailovou

adresu Zákazníka;

 1. nesprávnost, neúplnost, nepravdivost, nejasnost, zmatečnost, nebo zavádějící charakter údajů

a informací obsažených na vstupenky z důvodech na straně Organizátora nebo Zákazníka;

 1. uplatnění práv Zákazníka spojených s držením platné Vstupenky na Akci;
 1. pravdivost, správnost, úplnost a nezavádějící charakter údajů a informací obsažených v Nabídce

Akce zveřejněné na internetové stránce Tickpo, v pokynech, instrukcích, podmínkách, předpisech a řádech Organizátora a

 1. splnění všech práv a povinností Zákazníka, které mu vyplývají z právních předpisů, těchto VOP,

podmínek, pokynů, instrukcí, předpisů a řádů Organizátora, a to tak při koupi Vstupenky, před konáním akce, jakož i během řízení akce.

 1. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že odpovědnost podle odst. 1 těchto VOP nese Organizátor, případně Zákazník.
 1. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že Zprostředkovatel zajišťuje výlučně zprostředkování prodeje Vstupenky na Akci vytvořeny a uspořádány Organizátorem a odpovídá výlučně jen za řádně a včasné dodání Vstupenky podle těchto VOP.
 1. Zprostředkovatel prohlašuje a Zákazník bere na vědomí, že některé akce mohou být spojeny s větším rizikem vzniku škody, mohou být nebozpečné, nebo život a zdraví ohrožující (např. Adrenalinové Akce), a je výlučně na uvážení Zákazníka, zda se takových akcí zúčastní.
 1. Zprostředkovatel stejně nenese odpovědnost za činnost Organizátora, ani za Akci organizované

Organizátorem, ani činnost třetích osob pověřených organizátorem. Zakoupením Vstupenky vznikne smluvní vztah mezi Zákazníkem a Organizátorem, ze kterého vyplývá povinnost Zákazníka dodržovat pokyny, podmínky, instrukce, řády a předpisy Organizátora. V případě změny nebo zrušení Akce, nemá Zákazník nárok na vrácení ceny za služby provedené Zprostředkovatelem, jako ani nárok na náhradu nákladů a jiných výdajů na ubytování, stravu, cestování aj., které mohou Zákazníkovi vzniknout z důvodu změny nebo zrušení akce.

VII. Ztráta, odcizení, poškození a zničení Vstupenky

 1. Zákazník bere na vědomí, že Zprostředkovatel ani Organizátor nenesou žádnou odpovědnost za ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení Vstupenky a nevzniká jim povinnost poskytnout Zákazníkovi náhradní Vstupenku.
 1. V případě ztráty nebo odcizení Vstupenky se Zákazník zavazuje o této skutečnosti informovat

Zprostředkovatele a Organizátora, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvěděl. V případě

hlášení předmětné skutečnosti příslušnému útvaru policejního sboru, zašle Zákazník kopii takového

oznámení Zprostředkovateli a Organizátorovi, společně s informací o ztrátě nebo odcizení Vstupenky. V takovém případě je Zprostředkovatel oprávněn vystavit Zákazníkovi náhradní Vstupenku jen s výslovným souhlasem a schválením Organizátora akce za předpokladu, že vlastníka Vstupenky je možné určit bez důvodných pochybností. Ztracená nebo odcizena Vstupenka vystavením náhradní Vstupenky ztrácí svou platnost, a nemůže být použita jako oprávněný doklad na vstup na Akci. Zákazník se současně zavazuje vyplnit čestné prohlášení o předmětné skutečnosti. vystavení náhradní Vstupenky může podléhat poplatkové povinnosti Organizátora.

 1. V případě poškození Vstupenky v situaci, kdy si Zákazník nemůže znovu vytisknout Vstupenku z e- mailové adresy, na kterou mu byla zaslána, se Zákazník zavazuje o této skutečnosti informovat

Zprostředkovatele a Organizátora, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvěděl. V takovém případě je Zprostředkovatel oprávněn vystavit Zákazníkovi náhradní Vstupenku jen s výslovným souhlasem a schválením Organizátora akce, přičemž poškozená Vstupenka vystavením náhradní Vstupenky ztrácí svou platnost, a nemůže být použita jako oprávněný doklad na vstup na Akci. Vystavení náhradní Vstupenky podléhá poplatkové povinnosti Organizátora.

VIII. Reklamační řád

 1. Zákazník je oprávněn neprodleně, nejpozději do deseti (10) dnů po obdržení a vytištění Vstupenky reklamovat u Zprostředkovatele odůvodněné a prokazatelné vady Vstupenky, které zjistil po obdržení a vytištění Vstupenky (např. Vstupenka není vystavena na Akci, na které byla zakoupena, obsahuje jiné údaje než ty uvedené v Nabídce, neobsahuje požadované náležitosti podle těchto VOP, nebo požadavků Organizátora, obsahuje neúplné, nepřesné nebo nesprávné údaje z důvodů nezaviněných Zákazníkům, je vystavena na jinou osobu jako Zákazníka a i. ). Zákazník je oprávněn uplatnit reklamaci i pokud ve lhůtě 24 hodin od přijetí platby kupní ceny Vstupenky / Vstupenek v plné výši Zprostředkovatelem neobdrží Vstupenku na e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci nebo v procesu nákupu Vstupenky.
 1. Zákazník může uplatnit reklamaci Vstupenky na e-mailové adrese: info@tickpo.cz, nebo poštou na adrese: Líščie údolie 119, 841 04 Bratislava, přičemž Zákazník bere na vědomí, že reklamace zaslané na jinou e-mailovou adresu, nebo na jinou adresu nebudou akceptovány.
 1. Zákazník v rámci reklamace zašle Zprostředkovateli Vstupenku, o níž se domnívá, že má vady

a nedostatky, a současně uvede v čem vidí vady a nedostatky Vstupenky. Dodatečně zjištěné vady nebudou akceptovány. V případě, že Zákazník neuplatní reklamaci způsobem a ve lhůtách podle tohoto článku, Zprostředkovatel není povinen vybavit reklamace Zákazníka zaslané po lhůtě, nebo jiným způsobem než je uvedeno v tomto článku VOP.

 1. Zprostředkovatel vyřídí reklamaci zpravidla do deseti (10) dnů od doručení reklamace, včetně

Vstupenky a zašle Zákazníkovi vyjádření o vyřízení reklamace a o způsobu vyřízení reklamace na e-mailovou adresu, nebo na adresu, ze které byla Zákazníkem reklamace zaslána.

 1. Pokud Zprostředkovatel po posouzení reklamace uzná, že reklamace je oprávněná, sdělí Zákazníkovi kladné vyřízení reklamace a určí způsob vyřízení reklamace s přihlédnutím na termín konání Akce, a to buď zasláním nové Vstupenky, která bude bez vad a nedostatků na adresu trvalého bydliště / adresu sídla Zákazníka nebo na e-mailovou adresu v podobě ,, E-ticketu ". reklamace vad Vstupenky zaslány až po uskutečnění akce, případně po jeho změně a zrušení nebudou akceptovány.
 1. Ztrátu, odcizení, poškození nebo zneužití Vstupenky je Zákazník povinen oznámit Zprostředkovateli a Organizátorovi ve formě e-mailové zprávy na e-mailovou adresu: info@tickpo.cz, nebo písemným oznámením poštou na adresu: Líščie údolie 119, 841 04 Bratislava v souladu s článkem VII. těchto VOP.

V případě změny nebo zrušení akce, bude Organizátor postupovat v souladu s článkem IV. těchto

 VOP. Za předpokladu, že finanční prostředky odpovídající kupní ceně Vstupenky nebo jejich část mají být na základě oznámení Organizátora vráceny prostřednictvím Zprostředkovatele, Zákazník se zavazuje zaslat Zprostředkovateli písemnou Žádost o vrácení kupní ceny, nebo Žádost o vrácení části kupní ceny, a to na e-mailovou adresu: info@tickpo.cz nebo písemným oznámením poštou na adresu: Líščie údolie 119, 841 04 Bratislava. Zaslání žádosti na jinou e-mailovou adresu, nebo jinou adresu nebude považováno za řádně zaslání žádosti ve smyslu tohoto odst. 7 článku VOP. V Žádosti uvede své kontaktní a identifikační údaje, účet, na který žádá zaslání finančních prostředků odpovídajících kupní ceně Vstupenky nebo části kupní ceny vstupenky, důvod pro který žádá včetně finančních prostředků, přičemž k žádosti se zavazuje připojit Vstupenku / Vstupenky, věrohodný doklad o úhradě kupní ceny Vstupenky / Vstupenek, a čestné prohlášení o tom, že Zákazník Vstupenku nevyužil na vyhotovení duplikátu, a o vrácení finančních prostředků odpovídajících kupní ceně, nebo části kupní ceny Vstupenky / Vstupenek bude žádat pouze jednou. Za předpokladu, že finanční prostředky odpovídající kupní ceně Vstupenky, nebo části Vstupenky mají být vráceny Organizátorem, žádost podle tohoto odst. 7 článku VOP bude zaslána přímo Organizátorovi.

 1. Odstoupení od koupě Vstupenky
 1. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že s přihlédnutím k ust. § 7 odst. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího, není Zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny za Vstupenku, nakolik Zákazník - spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě. Smluvní vztah založený koupí a prodejem Vstupenky na Akci nepochybně představuje smlouvu, na jejímž základě se Organizátor jako prodávající zavazuje poskytnout Zákazníkovi jako spotřebiteli služby související s činnostmi v rámci volného času v podobě účasti na akci, přičemž sezavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase a v dohodnuté lhůtě.
 1. S přihlédnutím k odst. 1 není Zákazník oprávněn vrátit již zaplacenou a převzatou Vstupenku a odstoupit od kupní smlouvy na koupi a prodej Vstupenky na Akci, které se bude konat v době uvedené v Nabídce. Obdobně, Zákazník není oprávněn požadovat vrácení finančních prostředků odpovídajících kupní ceně Vstupenky a odstoupení od kupní smlouvy na koupi a prodej Vstupenky, která nebyla využita ze strany Zákazníka.
 1. Postup při změně a zrušení akce ze strany Organizátora a nároky Zákazníka jsou blíže specifikovány v článku IV. těchto VOP.
 1. Ochrana osobních údajů

 

Zprostředkovatel prohlašuje, že Organizátor jako provozovatel pověřil Zprostředkovatele na získávání, sběr a zpracování osobních údajů Zákazníků, případně jiných osob, které se zúčastní akcí

zveřejněných na webovém portálu Tickpo pro Organizátora konkrétního akce, který je ve smluvním

vztahu se Zprostředkovatelem v souladu s ust. § 15 zákona č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,, Zákon č. 122/2013 "), a to po dobu trvání tohoto smluvního vztahu ve smyslu článku těchto VOP, v rozsahu: jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa, telefonický kontakt, ať už přímo, nebo prostřednictvím pověřených osob za účelem za účelem prodeje a distribuce Vstupenek na jednotlivé akce, využívání služeb Systému, nákupu a prodeje Vstupenek na akce organizované Organizátory, které jsou zveřejněny na webovém portálu Tickpo v Systému Zprostředkovatele provádění zprávy závazkových vztahů se Zákazníky a Organizátory jednotlivých Akcí související s koupí a prodejem Vstupenek na jednotlivé, konkrétní akce, monitorování a dokumentování akcí, zdokumentování činnosti jednotlivých organizátory akcí, na statistické účely související s jednotlivými akcemi, jakož i na reklamní a marketingové účely prováděny Zprostředkovatelem, jakož i jednotlivými Organizátory. Poskytnutí osobních údajů je ze strany Zákazníka svobodné a dobrovolné. Výše uvedené a získané osobní údaje budou poskytnuty a zpřístupněny Organizátorovi konkrétního Akce, na které si Zákazník zakoupil Vstupenku a v souvislosti s řízením jehož byly získány, a to na výše uvedené účely, a současně za účelem organizace akce a poskytování služeb spojených s akcemi. Zákazník výslovně souhlasí s poskytnutím a zpřístupněním osobních údajů Organizátorovi akce, a bere na vědomí, že bez poskytnutí těchto údajů Organizátorovi nelze vystavit Vstupenku, případně zajistit organizaci akce a účast na Akcí. Zákazník bere na vědomí, že Organizátor vystupuje ve smyslu příslušných ustanovení Zákona č. 122/2013 v postavení provozovatele a Zprostředkovatel v postavení zprostředkovatele.

 1. Zákazník byl upozorněn a souhlasí i se zpracováním těch osobních údajů poskytnutých Zákazníkem při registraci a v procesu objednávky a zakoupení Vstupenky, které nejsou nezbytné k dosažení účelu zpracování podle odst. 1 těchto VOP.
 1. Identifikační údaje Zprostředkovatele jako zprostředkovatele ve smyslu ust. § 15 odst. 1 písm. b) Zákona č. 122/2013 jsou uvedeny v preambuli a v článku I. těchto VOP a identifikační údaje konkrétního Organizátora akce jak provozovatele budou uvedeny v Nabídce akce nebo na vstupenky na konkrétní Akci, nebo budou Zákazníkovi sděleny formou e-mailové zprávy.
 1. Zákazník zakoupením Vstupenky uděluje ve smyslu ust. § 11 Zákona č. 122/2013 Zprostředkovateli a příslušnému Organizátorovi souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu a na účel uvedený v odst. 1 a násl. tohoto článku VOP. Zákazníkovi zůstávají zachovány jeho práva ve smyslu ust. § 28 a násl. Zákona č. 122/2013.
 1. Souhlas Zákazníka udělen podle tohoto článku VOP platí až do doby, než tento souhlas Zákazník neodvolá. Souhlas lze odvolat písemně nebo e-mailem.
 1. S přihlédnutím ke znění ust. § 28 Zákona č. 122/2013, má Zákazník zejména, nikoliv však výlučně právo základny písemné žádosti od Zprostředkovatele požadovat
 2. a) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o něm zpracovávány,
 3. b) ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů poštou v rozsahu ve smyslu ust. 28 odst. 1 písm. b),
 4. c) ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého provozovatel získal jeho osobní údaje ke zpracování,
 5. d) ve všeobecně srozumitelné formě seznam jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, e) opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
 6. f) likvidaci jeho osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
 7. g) likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona, h) blokování jeho osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby a jiná práva Zákazníka než dotčené osoby ve smyslu ust. § 28 Zákona č. 122/2013.

Zprostředkovatel se současně v souladu s ust. § 19 Zákona č. 122/2013 zavazuje, že bude chránit zpracovávané osobní údaje o Spotřebitelích před jejich náhodným, úmyslným nebo nezákonným poškozením, zničením, ztrátou, změnou, neoprávněným přístupem a zpřístupněním, poskytnutím nebo zveřejněním, jakož i před jinými nepřípustnými způsoby zpracování a za tímto účelem přijme odpovídající technické, organizační a personální opatření.

 1. Zprostředkovatel se rovněž v souladu s ust. § 22 Zákona č. 122/2013 zavazuje zachovávat mlčenlivost o osobních údajích Spotřebitelích, které získává a zpracovává. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení zpracování osobních údajů.
 1. Zprostředkovatel se zavazuje po splnění účelu zpracování osobních údajů ve smyslu odst. 1 tohoto článku VOP zajistit bez zbytečného odkladu likvidaci osobních údajů.
 1. Zprostředkovatel prohlašuje, že bude dodržovat a plnit podmínky a povinnosti vyplývající ze Zákona o ochraně osobních údajů při sběru, zpracování a uchovávání osobních údajů podle těchto VOP.
 1. Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje.
 1. Zákazník tímto výslovně souhlasí se zasíláním novinek a aktuálních informací týkajících se akcí, případných změn a o jiných skutečnostech a službách souvisejících s akcemi Zprostředkovatele a Organizátorem na e-mailovou adresu Zákazníka.
 1. Závěrečná ustanovení
 1. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že zakoupením Vstupenky prostřednictvím webového portálu Tickpo v Systému Zprostředkovatele a její předložením při vstupu na konkrétní Akci vyjadřuje svůj výslovný souhlas s těmito VOP Zprostředkovatele, jakož i obchodními podmínkami, pokyny, předpisy, řády a instrukcemi Organizátora.
 1. Zprostředkovatel zveřejňuje tyto VOP na webovém portálu Tickpo a jsou vyhotoveny v českém jazyce. Za stejnopis s platností originálu se považuje i fotokopie nebo scan těchto VOP, pokud nebude prokázáno jinak.
 1. Zprostředkovatel je oprávněn tyto VOP kdykoliv změnit, upravit nebo doplnit, přičemž každá úprava, doplnění nebo změna je účinná zveřejněním úplného znění VOP na webovém portálu Zprostředkovatele Tickpo.
 1. Právní vztahy mezi Zprostředkovatelem a Zákazníkem, které nejsou blíže upraveny v těchto VOP se řídí obecně závaznými právním řádem České Republiky.
 1. Smluvní vztahy mezi Organizátorem a Zákazníkem, které nejsou blíže upraveny v těchto VOP se řídí Obecnými Obchodními Podmínkami Organizátora, jeho předpisy, řády, pokyny a doporučeními a právním řádem České Republiky.
 1. Zprostředkovatel a Zákazník se zavazují, že všechny spory související, vyplývající nebo týkající se těchto VOP budou řešit především smírně a vzájemnou dohodou. V případě, že dohoda není možná, spor bude řešit věcně a místně příslušný soud České Republiky.
 1. Jednotlivé ustanovení těchto VOP jsou vymahatelné nezávisle od sebe a neplatnost a / nebo

nedobytnost kteréhokoliv z nich nebude mít žádný vliv na platnost a / nebo vymahatelnost ostatních ustanovení VOP, s výjimkou případů, kdy je zejména z důvodu důležitosti povahy nebo jiné okolnosti týkající se takového ustanovení těchto VOP zřejmé, že dané ustanovení VOP nemůže být

oddělené od ostatních příslušných ustanovení VOP.

 1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 01.01.2017.