Vymazať filter

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov („Zákon“)

Ochrana súkromia našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere.

 

Prevádzkovateľ:

T.G.K. Spol. s r.o., Dr. Janského 13, 965 01, Žiar nad Hronom, IČO: 36039675 (ďalej len T.G.K.), email: info@tickpo.sk, tel.: +421 950 390 644. 

 

Osobné údaje ktoré spracovávame:

Osobné údaje nie sú len meno, priezvisko, dátum narodenia, ale aj akékoľvek informácie a charakteristiky na základe ktorých možno určiť fyzickú osobu.

Spracovávame vaše osobné údaje v nasledujúcom rozsahu:

Identifikačné údaje: meno, priezvisko, poštová adresa (ulica, popisné číslo, mesto, PSČ, krajina)

Kontaktné údaje: emailová adresa a telefónne číslo 

 

Návštevnosť našich domén a subdomén sledujeme prostredníctvom nástroja Google Analytics Tieto dáta slúžia na zlepšovanie služieb, ktoré poskytujú naše weby. Všetky tieto dáta sú anonymné. Viac nájdete v dosť podrobnej slovenskej verzii Podmienok Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/sk.html

 

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:

- zasielanie Vstupeniek  a Faktúry na zakúpené Podujatie emailom,

- informovania o stave Podujatí, na ktoré si Užívateľ kúpil Vstupenku,

- priameho marketingu Predajcu (informovanie o produktoch a službách Predajcu)

- zisťovanie mienky Užívateľa o uskutočnenom Podujatí, ktorého sa Účastník zúčastnil,

- evidencie aktivít Užívateľa v rámci jeho Zákazníckeho profilu. 

 

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje budú spracúvané len po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania alebo pokiaľ to predpokladajú zákony alebo predpisy platné pre T.G.K.

Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email, ktoré budú použité pre účely marketingu budú uchovávané po dobu 5 rokov.

Po zániku účelu spracúvania (pri odhlásení odoberania newsletteru pre elektronickú poštu) alebo po uplynutí zákonom predpísanej lehoty sa vaše osobné údaje štandardne zmažú v súlade s právnymi predpism, alebo sa obmedzí ich spracúvanie, napr. zablokovanie vašej e-mailovej adresy na reklamné účely pri odhlásení abonovanej newsletterovej služby alebo sa obmedzí spracúvanie v rámci zákonných obchodných a daňových archivačných povinností.

 

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade neposkytnutia osobných nebude možné uskutočniť nákup Vstupeniek. 

 

Kým budú Vaše osobné údaje zdieľané?

Vaše osobné údaje spracúvame v maximálnej miere interne v rámci T.G.K.

Údaje poskytujeme našim obchodným partnerom v zmysle našich všeobecných obchodných podmienok.

Osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

 

Práva

Ako „dotknutá osoba“ máte podľa Zákona nasledujúce práva:

- právo na prístup k osobným údajom (§ 21 Zákona),

- právo na opravu (§ 22 Zákona),

- právo na vymazanie (§ 23 Zákona),

- právo na obmedzenie spracúvania (§ 24 Zákona),

- právo na prenosnosť údajov (§ 26 Zákona),

- právo namietať spracúvanie (§ 27 Zákona),

- právo odvolať súhlas (§ 14 ods. 3 Zákona),

- právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona.

 

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu ( Úrad na ochranu osobných údajov Slovenské republiky, Hraničná 12 820 07, Bratislava 27 ) ak sa domnievate, že spracovávanie vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

 

Spôsob uplatňovania práv

Vaše práva môžete uplatniť elektronicky na emailovú adresu info@tickpo.sk.

Na vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu najneskôr však do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch je lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace.

 

V prípade registrácie máte možnosť vo Vašom zákazníckom účte, po prihlásení:

- dodatočne nesúhlasiť so spracovaním osobných údajov priamo v zákazníckom účte,

- exportovať Vaše osobné údaje zo zákazníckeho účtu,

- vidieť podrobnosti o súhlase so spracovaním osobných údajov.

 

Zmeny v ochrane osobných údajov 
V prípade zmeny spôsobu ochrany osobných údajov, uverejníme tieto zmeny na našej domovskej stránke www.tickpo.sk a na iných vhodných miestach, aby ste boli informovaní o tom, ktoré údaje zhromažďujeme, akým spôsobom ich používame a za akých okolností ich zverejňujeme. 

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek pozmeniť spôsob zabezpečenia ochrany osobných údajov, z toho dôvodu Vás žiadame o pravidelné sledovanie príslušných informácii na našej webovej stránke. V prípade uskutočnenia zásadnejších zmien v zabezpečení ochrany osobných údajov Vás na túto skutočnosť upozorníme emailom alebo iným vhodným spôsobom na našej webovej stránke. 

Kontakt 
V prípade otázok alebo pripomienok týkajúcich sa Ochrany osobných údajov na našej webovej stránke, kontaktuje nás prosím emailom na info@tickpo.sk.